Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Sprawy skarbowe Toruń
23 września, 2019

Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami ze sfery sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego aktu potrzebne jest spełnienie paru kryteriów. Między innymi w trakcie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Przygotowany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z pierwowzorami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z rozmaitych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły odbiera strona przeciwna, a dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna chce odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny ma właściwą formę oraz nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz przygotowuje protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest także konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – z reguły, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zapisane są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu potrzebnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok