Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Sprawy skarbowe Toruń
23 września, 2019

Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie dokonania czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie rozległy zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze sfery darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia niezbędne jest spełnienie kilku wymogów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z oryginałami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może to zrobić w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument i spisuje protokół z pełnego procesu. Jeżeli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok istotnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią budowę i nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także konieczne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w przypadku, gdy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych wypadkach – zwykle, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zapisane są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok