Konstytucja, jako nadrzędny zbiór praw i obowiązków.

Odszkodowanie - Dochodzenie odszkodowań - Prawnik Bydgoszcz - Adwokat Bydgoszcz
Odszkodowania
9 maja, 2016
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Sprawy skarbowe Toruń
23 września, 2019
Porady prawne online - Doradztwo prawne - Prawnik Bydgoszcz

Porady prawne online - Doradztwo prawne - Prawnik Bydgoszcz

Dążenia ludów do uregulowania ich praw i obowiązków w sposób powszechny, objawiały się często rewolucją. Narastające niezadowolenie z ucisku monarchów i brak dbałości o naturalne potrzeby obywateli, zmuszały ludzi do wychodzenia na ulice. Ruch kodyfikacyjny rozpoczął się w XVIII wieku. Pierwszym na świecie Państwem, które uchwaliło Konstytucję, czyli nadrzędny zbiór praw i obowiązków, były Stany Zjednoczone. Następnie drugą na świecie, a pierwszą w Europie Konstytucję stworzyła Polska. Od tamtej pory ten dokument stanowi najwyższą rangę wśród aktów prawa i jest uważany za umowę obywateli z organami władzy Państwowej.

Czym jest Konstytucja?

Ogólnie rzecz biorąc Konstytucja, znana również jako ustawa zasadnicza jest koronnym źródłem prawa w danym Państwie. Posiada najwyższą moc prawną w powszechnym systemie źródeł prawa. Stanowi ona o podstawach ustroju społeczno-gospodarczego państwa, o organizacji, kompetencjach i o sposobie powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz określa podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatelskie. Jest królową prawa, a nad jej przestrzeganiem czuwa zazwyczaj specjalny trybunał. W Polsce jest to Trybunał Konstytucyjny. Bardzo ważne uprawnienia w stosunku do praw zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej posiada Prezydent. Nasz obecna Konstytucja jest wynikiem prac , które rozpoczęły się już 1989 roku w związku z głębokimi przemianami ustrojowymi. Ostatecznie została ona podpisana przez ówczesnego Prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego w 1997 roku.

Materia Konstytucyjna

Przede wszystkim Konstytucja określa podstawowe zasady ustrojowe Państwa. W rozdziale I, skromnie zatytułowanym Rzeczpospolita, zostały zawarte między innymi zasady:

– o wspólnym dobru wszystkich obywateli, jakim jest Rzeczpospolita Polska,

– demokratycznego państwa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej,

– państwa prawa,

– jednolitości państwa,

-zwierzchnictwie i suwerenności narodu,

– hierarchii aktów prawnych,

Kolejno w Konstytucji zostały ustanowione podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Możemy wśród nich wymienić:

– zasadę równości wobec prawa,

– zakaz dyskryminacji w życiu publicznym i prywatnym,

– zasadę poszanowania mniejszości narodowych,

– prawa osobiste, czyli ochrona życia, wolność i nietykalność osobista, zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania i stosowania kar cielesnych (art. 40), domniemanie niewinności, prawo do sprawiedliwego procesu, ochrony życia prywatnego, decydowania o życiu osobistym, wolność sumienia i religii, prawa dziecka i instytucja Rzecznika Praw Dziecka, prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wolność myśli, zakaz cenzury prewencyjnej i koncesjonowania prasy,

– prawa polityczne, takie jak prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach, wolność zrzeszania się, prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, decydowaniu o składzie instytucji władzy państwowej poprzez uczestnictwo w wyborach, prawo do składania petycji, skarg na działanie przedstawicieli władzy, a także

– pakiet praw ekonomicznych, kulturalnych i socjalnych.

Konstytucja określa również źródła prawa do których należą Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego. Konstytuuje również podstawy funkcjonowania i organizacji najistotniejszy jednostek władzy państwowej – Prezydenta, Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Samorządu Terytorialnego, Sądów i Trybunałów, a także Organów kontroli państwowej i ochrony prawa.

Konstytucja jest podstawowym źródłem prawa. Stanowi urzeczywistnienie dążeń pokoleń do demokracji i wolności. Wszystkie prawa i obowiązki muszą być poparte zgodnością z materią konstytucyjną, abyśmy mogli żyć w bezpiecznym i suwerennym Państwie. Dzięki niej władza sprawowana przez polityków doznaje pewnych ograniczeń i nie mogą oni wykorzystywać swoich uprawnień przeciwko społeczeństwu. Konstytucja nas przede wszystkim chroni i jest gwarantem istnienia sprawiedliwości.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok